Nederlandse gassector werkt aan verdere reductie van methaan uitstoot

Bij het winnen en produceren van gas komen er ook broeikasgassen vrij. CO2 is hiervan het bekendste voorbeeld. Methaan (het hoofdbestanddeel van aardgas) is een ander voorbeeld. Methaan heeft een veel sterker broeikaseffect dan CO2.

In 2015 bedroeg de totale methaanuitstoot in Nederland 19,0 miljoen ton CO2 equivalenten. De bijdrage van de olie- en gassector daarin was 3,3%. De bijdrage van de landbouwsector en de afvalsector bedroegen 67% en 18%.  Hoewel de methaanuitstoot in relatieve zin bescheiden is, werkt de gassector actief aan verdere reductie van de uitstoot. Zo wordt op dit moment uitvoering gegeven aan een methaanemissiereductieprogramma voor offshore installaties. Ook wordt in samenwerking met de overheid een onafhankelijk meetprogramma voorbereid dat in juli 2018 wordt uitgevoerd. De resultaten van deze metingen zullen worden vergeleken met de jaarlijkse rapportages van de gasproducenten. Op die manier willen we ook werken aan verbetering van de methoden die worden gebruikt om de methaanemissies in beeld te brengen.

Verder willen de gasproducenten de toegankelijkheid van de emissiegegevens vergroten. Jaarlijks rapporteren zij milieugegevens, inclusief methaanemissies, volgens een door de overheid opgesteld protocol (het elektronisch milieujaarverslag, e-MJV). Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de volledigheid en correctheid van deze rapportages. Binnenkort worden de emissiegegevens van 2017 (na beoordeling door SodM) op www.onsaardgas.nl geplaatst.

Samen met Gasunie, Netbeheer Nederland en GasTerra heeft NOGEPA een “fact sheet” opgesteld over methaanemissies. Hiermee wil NOGEPA bijdragen aan de verbetering van inzicht en transparantie van methaanemissies in de gehele gasketen: Exploratie en productie van aardgas, transport en distributie.

Lees hier de fact sheet.

Source: Onsaardgas

Leave a comment

U moet ingelogd zijnom berichten te posten.
X